0.00฿ 0

No products in the cart.

  • Address: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 65/206 ชั้น 24 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Home Shop Custom Custom
Marijuana

บริษัท ฟาฟาการเกษตร จำกัด

การเกษตร เป็นหนึ่งในฟันเฟืองทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย บริษัท ฟาฟา การเกษตร จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา อุสาหกรรมการเกษตร ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้แก่วิสาหกิจในเครือข่าย และ ผู้สนใจ ได้สามารถนำเทคโนโลยีไปพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้นจนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

พันธกิจ 
เกษตรกรไทย ที่ปลูกพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมไปถึง พืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น กัญชง กัญชา กระท่อม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งสู่การยกระดับ ขบวนการปลูก จำหน่าย แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐาน

การดำเนินงาน 
1. อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืน 
2. แนะนำทักษะการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้แก้วิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
3. เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ความร่วมมือ
ฟาฟามุ่งหาพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร กัญชง กัญชา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สู่ตลาดสากล

พันธมิตร
“ไร่อิงดาว” และ วิสาหกิจชุมชนไร่อิงดาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงเพื่อุตสาหกรรมจาก องค์การอาหารและยา (อ.ย.)